REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

a,lonely,man,calls,to,god.,the,older,man,has

Sykefravær og nedbemanning: Er ikke sykdomsutsatte vernet?

Han har de siste årene hatt et høyt sykefravær, og nå legger arbeidsgiver vekt på dette når han nå har blitt overtallig og blir oppsagt. Men har ikke sykdomsutsatte et ekstra vern mot oppsigelser? Arbeidsrettsadvokaten svarer.

Advokat Erik Råd Herlofsen Foto: NTB

SPØRSMÅL: Jeg er 59 år og har arbeidet i samme virksomhet i de siste 15 årene. Jeg har nå fått melding om at jeg er overtallig og at arbeidsgiver ved utvelgelsen har lagt vekt på at jeg i de siste årene, grunnet sykdom, har hatt ganske høyt fravær. Jeg er for tiden frisk og arbeider 100 prosent, men det må nok også i framtiden forventes at jeg i perioder vil være helt eller delvis sykmeldt. Jeg har imidlertid alltid trodd at man som sykdomsutsatt har vært vernet mot oppsigelser ved nedbemanninger. Tar jeg feil?

SVAR: Du er ikke vernet mot oppsigelse. Arbeidstakere som er borte fra arbeid på grunn av sykdom er
kostbart og kan føre til svekket kontinuitet og kapasitet i virksomheten. Ved en nedbemanning er det derfor relevant å legge vekt på antatt fremtidig sykefravær. Dette betinger at arbeidsgiver har foretatt en grundig saksbehandling.

Arbeidsgiver bør likevel utvise stor forsiktighet med å legge vekt på tidligere sykefravær og nedsatt funksjonsevne. For det første er sykdom en legitim fraværsgrunn og for det annet har arbeidsgiver utstrakt tilretteleggingsplikt for yrkeshemmede arbeidstakere, både etter arbeidsmiljøloven og etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Videre må utvelgelsen ses i sammenheng med regelen om inkluderende arbeidsliv. I tillegg kan en interesseavveining mellom arbeidstakers og arbeidsgivers interesser tilsi at den sykdomsutsatte bør vernes.