Hør godt helt gratis med støtte fra NAV

Hører du dårlig får du gratis høreapparat fra Nav. Og moderne apparater er så små og brukervennlige at du ikke behøver å være flau.

Hører du dårlig får du høreapparat fra Nav uten at det koster noe. Moderne apparater er så små og brukervennlige at du ikke behøver å være flau. Og valgmulighetene er mange.

Tekst: Geir Røed Foto: NTB Scanpix

For se­ni­o­rer er ned­satt hør­sel mer re­ge­len enn unn­ta­ket. 60 pro­sent av 60-80-år­in­ge­ne hø­rer dår­lig, 90 pro­sent av de som har rundet 80. Der­for bør du sjek­ke hør­se­len din hvis du mistenker at du begynner å høre dårlig. Det mange ikke vet, er at i mot­set­ning til bril­ler og kon­takt­lin­ser er alt ut­styr og hjelp til til­ven­ning av høreapparat helt gra­tis. Hør­sels­hem­me­des lands­for­bund har un­der­søkt, og fun­net ut av seks av ti per­so­ner i 60-åre­ne ikke er klar over at hø­re­ap­pa­ra­ter er gra­tis i Norge.

KLASSISK. Med denne klassiske varianten ligger høreapparatet bak øret og det går en plastslange til en propp i øret. Denne typen passer alle og er en god og enkel løsning.

Ho­ved­grup­pe­ne av ap­pa­ra­ter
For­di hør­sels­tap er svært in­di­vi­du­elt, fin­nes det man­ge ap­pa­ra­ter. Her er ho­ved­grup­pe­ne:

BTE. Hø­re­ap­pa­ra­tet lig­ger bak øret. Med den­ne klas­sis­ke va­ri­an­ten går det en plast­slan­ge til en propp i øret. Den­ne ty­pen pas­ser alle og er en god og en­kel løs­ning.
Der­som man øns­ker et mest mu­lig usyn­lig ap­pa­rat kan man vel­ge ap­pa­rat med tynn slan­ge. Da er både ap­pa­ra­tet, slan­gen og prop­pen mind­re.

RITE. Også dis­se ap­pa­ra­te­ne lig­ger bak øret, men høyt­ta­le­ren er plas­sert i øre­gan­gen.

ITE. Alt i øret. Med den­ne løs­nin­gen er hele ap­pa­ra­tet plas­sert i øre­gan­gen. CIC er en va­ri­ant av ITE og fes­tes med en li­ten propp. ITE fin­nes også med mik­ro­fo­nen plas­sert i øre­mus­lin­gen.

Hvil­ken løs­ning du vel­ger, av­hen­ger av hva du selv øns­ker, samt hvor stort hør­sels­tap du har – og i hvil­ken grad du hø­rer bass­ly­der. Dess­uten fin­nes det også løs­nin­ger for dem som er døve på ett el­ler to ører.

LANG VENTETID
- Bladet Din Hørsel har i over ti år satt søkelys på ventetiden for tilpasning av høreapparater. 
  De måler blant annet jevnlig ventetiden ved de 31 sykehusene som har tilpasning.
- Nå er ventetiden kortest ved sykehuset i Karasjok, med fem uker. Lengst er ventetiden ved 
  nabosykehuset i Kirkenes, med hele 48 uker. 
- I gjennomsnitt er ventetiden ved sykehusene 20 uker. Hørselshemmedes landsforbund krever 
  at det skal være maksimalt 12 ukers ventetid.


 

Støt­te­ord­nin­ge­ne
Nav be­ta­ler inn­til 6000 kro­ner per hø­re­ap­pa­rat samt for til­pas­ning og even­tu­elt eks­tra­ut­styr. Det er 31 sy­ke­hus som hjel­per med hø­re­ap­pa­ra­ter, i til­legg til pri­va­te øre­spe­sia­lis­ter med re­fu­sjons­av­ta­le. Ap­pa­ra­tet man vel­ger må man ha i minst seks år før man får nytt. Der­for er det vik­tig å bru­ke tid på val­get.

– Husk å vel­ge ap­pa­rat med te­le­slyn­ge. Vi ser at man­ge vel­ger ap­pa­ra­ter uten det­te. Tro­lig for­di de ikke for­står hvor nyt­tig det er, sier Gud­vin Hel­le­ve, au­dio­in­gen­iør ved Navs hjel­pe­mid­del­sen­tral i Vestfold, og med­lem av den na­sjo­na­le eks­pert­grup­pen for hø­re­ap­pa­ra­ter i Nav. Te­le­slyn­ge­an­legg er ofte in­stal­lert i au­di­to­ri­er, kir­ker, på kino og i eks­pe­di­sjons­lu­ker.

Hø­re­ap­pa­ra­te­ne er ofte knøtt­små. Har man pro­ble­mer med å bru­ke de bitte små knap­pe­ne på ap­pa­ra­te­ne, kan man også be om å få dek­ket ut­gif­ter til fjern­kon­troll.
– Det får man der­som det er et re­elt be­hov, sier Hel­le­ve.

Man kan også kjøpe hø­re­ap­pa­ra­ter hos kom­mer­si­el­le til­by­de­re uten re­fu­sjons­av­ta­le. Men da må man be­ta­le alt selv, og Hørselshemmedes Landsforbund fra­rå­der det­te.
– Ap­pa­ra­te­ne man får gjen­nom Nav er skik­ke­lig gode, sier ge­ne­ral­sek­re­tær Anders Heg­re.

HØRER DU DÅRLIG?
- Du har en mild hørselsnedsettelse dersom du har problemer med å høre hvisking, 
  svak tale og tale i støyende omgivelser.
- Dersom det er vanskelig å høre vanlig tale, selv på kloss hold, i rolige omgivelser 
  eller i telefonen, har du moderat til stor hørselsnedsettelse.
- Dersom du også har problemer med å høre høy og tydelig prat fra andre, lyden 
  fra utrykningskjøretøy og dører som slås igjen, har du et stort hørselstap.

 

Et tap
Al­le­re­de fra 50-års­al­de­ren blir hør­se­len vår grad­vis dår­li­ge­re. Men man­ge av oss vil ikke inn­røm­me det. Mens vi nes­ten uten blyg­sel tar på oss le­se­bril­le­ne, vil vi ikke ha hø­re­ap­pa­ra­ter, vi­ser un­der­sø­kel­ser.

NEDSATT HØRSEL. Lars Mørkved skal skaffe seg høreapparat.

– Man skal jo ikke langt til­ba­ke i tid før man så ut som en fi­gur fra Flå­kly­pa med sto­re ap­pa­ra­ter bak bustete ører, sier Lars Mørk­ved, som er ny­hets­re­dak­tør i lo­kal­avi­sa Nam­dals­avi­sa i Nams­os.

I avi­sas spal­ter har han vært åpen om sine hør­sels­pro­ble­mer, som han før­s­te gang ble opp­merk­som på for noen år si­den.
– Jeg holdt fore­drag, og hør­te ikke spørs­må­le­ne fra dem som satt midt i lo­ka­let. Jeg trod­de de flei­pet med meg, for­tel­ler Mørk­ved.

De sis­te åre­ne har han fått sta­dig fle­re pro­ble­mer med å føl­ge med på mø­ter, rundt bor­det i kan­ti­na og i pri­va­te sam­ta­ler.
– Jeg har prøvd å tip­pe hva som blir sagt. Men jeg har bom­met så kraf­tig at det har jeg slut­tet med. Jeg hø­rer mye, men ikke nok, for­tel­ler Mørk­ved – som nå har be­stemt seg for å søke hjelp, og få seg hø­re­ap­pa­rat.

– Det er et lite tap hver gang jeg går glipp av noe. Hver gang jeg ikke ler sam­ti­dig med and­re, og hel­ler blir ledd av for­di jeg sier noe feil.

TILVENNING. – Det er lettere å venne seg til et høreapparat når man er 60 enn når man er 75 år, sier Anders Hegre i Hørselshemmedes landsforbund.

Vik­tig til­pas­ning
Den sto­re ut­ford­rin­gen med hø­re­ap­pa­ra­ter er til­pas­nin­gen. Der­for bør man være svært nøye og grun­dig i valg­pro­ses­sen.
– Ap­pa­ra­te­ne er hel­ler ikke som na­tur­lig hør­sel. Ho­ved­pro­ble­met er at bak­grunns­ly­den blir for­ster­ket. Det må man venne seg til, sier Anders Heg­re i Hørselshemmedes Landsforbund.

Dess­uten er det vik­tig å ikke få pi­pe­lyd fra så­kalt feed­back.
– Men alle un­der­sø­kel­ser vi­ser at man får økt livs­kva­li­tet der­som man fin­ner et ap­pa­rat som fun­ge­rer godt. Og husk: Det er enk­le­re å venne seg til et hø­re­ap­pa­rat når man er 60 enn når man er 75 år, sier Heg­re.

PS! Kvi­er du deg for å bru­ke hø­re­ap­pa­rat, og ikke har al­vor­lig hør­sels­tap, fin­nes det and­re hjel­pe­mid­ler – som sam­ta­le­for­ster­ke­re. Også det­te får man gjen­nom Hjel­pe­mid­del­sen­tra­len.

SJEKK HØRSELEN
- Hørselshemmedes landsforbund har utviklet en hørselstest som alle kan ta – 
  helt gratis. Metoden er pålitelig og velprøvd.
- På nettsiden horseltesteren.no må du legge inn kjønn og alder, og svare på 
  om du synes det er vanskelig å oppfatte tale i støyende miljø.
- Deretter får du opplest 20 ord med mye støy i bakgrunnen. Noen av ordene er 
  lettere å høre enn andre. Etter testen får du vite om din hørsel er normal, eller om du bør søke hjelp.