portrait,of,relaxed,fun,senior,couple,wearing,glasses,on,background

Hverdagsjuss: Penger i ekteskapet, kriminell nabo og arvet kredittkortgjeld

Fordeling av penger i ekteskap, arvet kredittkortgjeld og straffedømt nabo. Klikk inn og les tre spørsmål som VI OVER 60s advokater har fått fra leserne våre.

Advokatene Kjell Morten og Inger Méd. Foto: NTB

Naboen var straffedømt

For ett års tid siden leste jeg i avisen om en krangel mellom en kjøper og en selger av et hus. Det viste seg at en av naboene var straffedømt i en sexsak. Selgeren opplyste ikke kjøperen om det, og kjøperen ønsket å heve kjøpet da han fikk vite om forholdet. Vet du noe mer om denne saken?

Jeg regner med at den saken du viser til ble avgjort i Høyesterett juni i 2022 (HR-2022-1322-A).

Faktum var som du beskriver. Spørsmålet var om det er en mangel etter avhendingsloven hvis en selger ikke opplyser at en av naboene er straffedømt for seksuallovbrudd.

Avhendingsloven pålegger den som skal selge en eiendom å gi opplysninger om eiendommen. Denne opplysningsplikten omfatter også omstendigheter og forhold som gjelder naboer og deres virksomhet. 

Det kommer frem av høyesterettsdommen at opplysninger om naboers tidligere straffbare handlinger ikke er noe man vanligvis kan forvente eller kreve at selger gjør kjøper oppmerksom på. For at det skal foreligge en slik opplysningsplikt må det være en reell risiko for handlinger som direkte får virkninger for kjøperen av eiendommen eller personer som kommer til å bli knyttet til eiendommen i fremtiden. Høyesteretts konklusjon i denne konkrete saken ble at selgeren ikke hadde plikt til å opplyse om denne dommen, og at kjøper derfor ikke var berettiget heving av kjøpet.

Overraskende kredittkortgjeld

Min ektefelle døde i juni. Jeg valgte uskiftet bo, og har fått uskifteattest. Nå kommer det krav fra et kredittkortselskap i dødsboet. Denne gjelden var jeg overhodet ikke kjent med. Er det slik at jeg, som gjenlevende ektefelle i uskiftet bo, er ansvarlig for min avdøde manns gjeld, og må betale denne usikrede gjelden selv om gjelden er større enn de verdiene han etterlot seg?

I utgangspunktet er ikke ektefeller ansvarlige for hverandres gjeld. Det er bare de som undertegner på låne- og gjeldspapirene som blir ansvarlig. Hvis din mann har tatt opp lån uten at du er med-debitor, kan hans kreditorer i utgangspunktet ikke gå på deg.

MEN da du undertegnet på skjemaet «Melding om uskiftet bo» skrev du også under på at du påtok deg ansvaret for alle kjente og ukjente, store og små forpliktelser din mann hadde. Hvis kravet fra kredittkortselskapet er reelt, ikke foreldet eller kan bestrides på annen måte er du ansvarlig. 

Det er altså slik at ved å velge uskiftet bo blir gjenlevende ektefelle ansvarlig for avdødes gjeld og forpliktelser selv om han / hun ikke var ansvarlige da ektefellen levde. Tilsvarende gjelder ved privat skifte. De som undertegner på skjemaet «Erklæring om privat skifte av dødsbo» blir ansvarlig for avdødes gjeld selv om gjelden er ukjent og overstiger verdiene boet. 

Hva skulle du ha gjort annerledes? Du skulle ikke ha undertegnet skjemaet før du hadde undersøkt din manns økonomi grundig og fått oversikt over aktiva og passiva. Du kunne bedt tingretten utstede et proklama og på den måten fått en liste over gjeld og forpliktelser. Et slikt proklama er preklusivt – og medfører at krav som ikke er registrert innen fristen på seks uker bortfaller. Du kunne også valgt offentlig skifte. Da hadde du ikke blitt ansvarlig for underskuddet selv om din manns gjeld var større enn hans verdier. 

annonse fordeler3822

Beholde arvede penger og dele sparepenger?

Min mann og jeg har en «krangel» som vi ikke finner svar på. Vi skal ikke skilles og det er i og for seg en vennskapelig diskusjon, men hva er egentlig det riktige svaret på følgende spørsmål: Han har arvet nesten en million kroner fra sine foreldre. Pengene står på en egen bankkonto. Jeg har spart kr 400.000,- av min lønn opp gjennom årene. Min mann påstår at hvis vi går fra hverandre skal han beholde sine arvede penger og i tillegg ha halvparten av mine sparepenger. Kan det være riktig? Vi har jo felleseie! 

Ja, det kan være riktig. Mannen din kjenner åpenbart til at det er to måter å dele felleseieverdiene på. Noe skal deles likt – noe kan kreves holdt utenfor delingen. Mannen din kan – etter reglene i ekteskapslovens paragraf 59 om skjevdeling – holde utenfor en skilsmissedeling de pengene han har arvet fra sine foreldre. Dette gjelder selv om pengene ikke er særeie. Sparepengene dine er også felleseie. Men disse pengene stammer fra lønn du har spart under ekteskapet. Dette er likedelingsmidler.   

nyhetsbrev egenannonse gronn