REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

senior,beautiful,grey haired,woman,wearing,casual,sweater,over,isolated,yellow

Hva skjer med gjenstående etterlønn ved dødsfall?

Hun har nylig blitt enke og lurer på hva som skjer med hennes manns gjenstående etterlønn i en sluttavtale som det gjenstår ett år av. Arbeidsgiveren har stanset utbetalingene, men er det rett? Arbeidsrettsadvokaten svarer.

Tekst: Advokat Erik Råd Herlofsen Foto: NTB

SPØRSMÅL: Jeg er nylig blitt enke og det har oppstått spørsmål om hva som skjer med min manns gjenstående etterlønn. I forbindelse med en nedbemanning i selskapet han jobbet i, inngikk han en sluttavtale hvor han ble innvilget to års etterlønn mot at arbeidsforholdet opphørte, hvorav ett år gjensto ved hans dødsfall. Det står ikke noe i sluttavtalen om hva som skjer ved et eventuelt dødsfall i etterlønnsperioden. Hans tidligere arbeidsgiver har imidlertid stanset utbetalingene og sier at disse bortfaller på grunn av dødsfallet, noe jeg synes er helt urimelig. Kan arbeidsgiver stanse utbetalingene?

SVAR: Nei. Spørsmålet er ikke omhandlet i juridisk teori eller rettspraksis, men jeg er av den oppfatning at gjenstående beløp tilfaller dødsboet. Dette begrunnes med at etterlønnen/sluttvederlaget kunne vært utbetalt som en engangssum og spørsmålet ville derved ikke kommet på spissen.

Det er imidlertid ingen grunn til at forholdet skal behandles annerledes når partene avtaler at beløpet utbetales over tid. I slike tilfeller legger jeg til grunn at arbeidsgiver foretar en avsetning/gjeldspost i sitt regnskap. Riktignok må arbeidsgiver foreta skattetrekk og betale arbeidsgiveravgift på lik linje som ved en engangsutbetaling, men beløpet gir ikke grunnlag for feriepenger eller opptjening av tjenestepensjon og ansettelsesforholdet er opphørt.

Etterlønnen/sluttvederlaget er dermed et alminnelig pengekrav og må behandles deretter, hvilket innebærer at gjenværende beløp ved et dødsfall tilfaller din manns dødsbo og skattlegges som kapitalinntekt.