738903154

Hør godt helt gratis

Hører du dårlig, får du høreapparat fra Nav uten at det koster noe. Moderne apparater er så små og brukervennlige at du ikke behøver å være flau. Og valgmulighetene er mange.

Tekst: Geir Røed Foto: NTB

For se­ni­o­rer er ned­satt hør­sel mer re­ge­len enn unn­ta­ket. 60 pro­sent av 60-80-år­in­ge­ne hø­rer dår­lig, 90 pro­sent av dem som har rundet 80. Der­for bør du sjek­ke hør­se­len din hvis du mistenker at du begynner å høre dårlig. Det mange ikke vet, er at i mot­set­ning til bril­ler og kon­takt­lin­ser er alt ut­styr og hjelp til til­ven­ning av høreapparat helt gra­tis. Hørselshemmedes Landsforbund gjorde en undersøkelse for noen år siden og fant ut av seks av ti per­so­ner i 60-åre­ne ikke er klar over at hø­re­ap­pa­ra­ter er gra­tis i Norge.

Ho­ved­grup­pe­ne av ap­pa­ra­ter

For­di hør­sels­tap er svært in­di­vi­du­elt, fin­nes det man­ge ap­pa­ra­ter. Her er ho­ved­grup­pe­ne:

BTE. Hø­re­ap­pa­ra­tet lig­ger bak øret. Med den­ne klas­sis­ke va­ri­an­ten går det en plast­slan­ge til en propp i øret. Den­ne ty­pen pas­ser alle og er en god og en­kel løs­ning.

Der­som du øns­ker et mest mu­lig usyn­lig ap­pa­rat kan du vel­ge ap­pa­rat med tynn slan­ge. Da er både ap­pa­ra­tet, slan­gen og prop­pen mind­re.

RITE. Også dis­se ap­pa­ra­te­ne lig­ger bak øret, men høyt­ta­le­ren er plas­sert i øre­gan­gen.

ITE. Alt i øret. Med den­ne løs­nin­gen er hele ap­pa­ra­tet plas­sert i øre­gan­gen. CIC er en va­ri­ant av ITE og fes­tes med en li­ten propp. ITE fin­nes også med mik­ro­fo­nen plas­sert i øre­mus­lin­gen.

Hvil­ken løs­ning du vel­ger, av­hen­ger av hva du selv øns­ker, samt hvor stort hør­sels­tap du har – og i hvil­ken grad du hø­rer bass­ly­der.

Dess­uten fin­nes det også løs­nin­ger for dem som er døve på ett el­ler begge ører.

portrait,of,senior,man,having,hearing,problems

Hører du dårlig?

– Du har en mild hørselsnedsettelse dersom du har problemer med å høre hvisking, svak tale og tale i støyende omgivelser.
– Dersom det er vanskelig å høre vanlig tale, selv på kloss hold, i rolige omgivelser eller i telefonen, har du moderat til stor hørselsnedsettelse.
– Dersom du også har problemer med å høre høy og tydelig prat fra andre, lyden fra utrykningskjøretøy og dører som slås igjen, har du et stort hørselstap.

portrait,of,senior,man,having,hearing,problems

Sjekk hørselen

Hørselshemmedes landsforbund har utviklet en hørselstest som alle kan ta – helt gratis. Metoden er pålitelig og velprøvd.
– På nettsiden horselstesteren.no må du legge inn kjønn og alder, og svare på om du synes det er vanskelig å oppfatte tale i støyende miljø.
– Deretter får du opplest 20 ord med mye støy i bakgrunnen. Noen av ordene er lettere å høre enn andre. Etter testen får du vite om din hørsel er normal, eller om du bør søke hjelp.

Støt­te­ord­nin­ge­ne

Nav be­ta­ler inn­til 6.040 kro­ner per hø­re­ap­pa­rat samt for til­pas­ning og even­tu­elt eks­tra­ut­styr. Det er rundt 30 sy­ke­hus som hjel­per med hø­re­ap­pa­ra­ter, i til­legg til pri­va­te øre­spe­sia­lis­ter med re­fu­sjons­av­ta­le. Ap­pa­ra­tet du vel­ger må du ha i minst seks år før du får nytt. Der­for er det vik­tig å bru­ke tid på val­get.

– Husk å vel­ge ap­pa­rat med te­le­slyn­ge. Vi ser at man­ge vel­ger ap­pa­ra­ter uten det­te. Tro­lig for­di de ikke for­står hvor nyt­tig det er, sier Gud­vin Hel­le­ve, au­dio­in­gen­iør ved Nav hjel­pe­mid­del­sen­tral i Vestfold. Te­le­slyn­ge­an­legg er ofte in­stal­lert i au­di­to­ri­er, kir­ker, på kino og i eks­pe­di­sjons­lu­ker.

Hø­re­ap­pa­ra­te­ne er ofte knøtt­små. Har du pro­ble­mer med å bru­ke de bitte små knap­pe­ne på ap­pa­ra­te­ne, kan du også be om å få dek­ket ut­gif­ter til fjern­kon­troll.

Du kan også kjøpe hø­re­ap­pa­ra­ter hos kom­mer­si­el­le til­by­de­re uten re­fu­sjons­av­ta­le. Men da må du be­ta­le alt selv, og Hørselshemmedes Landsforbund fra­rå­der det­te da ap­pa­ra­te­ne du får gjen­nom Nav er gode nok.

annonse fordeler3822

Viktig tilpasning

Al­le­re­de fra 50-års­al­de­ren blir hør­se­len vår grad­vis dår­li­ge­re, men man­ge av oss vil ikke inn­røm­me det. Stigma knyttet til å være hørselshemmet medfører at mange ikke tar et eventuelt hørselstap opp med fastlegen tidlig nok, viser en rapport fra Helsedirektoratet. 

Den sto­re ut­ford­rin­gen med hø­re­ap­pa­ra­ter er til­pas­nin­gen. Der­for bør du være svært nøye og grun­dig i valg­pro­ses­sen.

Ap­pa­ra­te­ne er hel­ler ikke som na­tur­lig hør­sel. Ho­ved­pro­ble­met er at bak­grunns­ly­den blir for­ster­ket. Det må du venne deg til.

Dess­uten er det vik­tig å ikke få pi­pe­lyd fra så­kalt feed­back. Men alle un­der­sø­kel­ser vi­ser at du får økt livs­kva­li­tet der­som du fin­ner et ap­pa­rat som fun­ge­rer godt. Og husk: Det er enk­le­re å venne seg til et hø­re­ap­pa­rat når du er 60 enn når du er 75 år.