REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

happy,senior,woman,as,a,baker,with,experience,baking,rolls

Helsegevinster ved å arbeide lenge i voksen alder

Det er ikke bare lønn som er fordelen med å arbeide lenge. Det kan også gi flere helsemessige gunstige effekter ved langvarig arbeid i godt voksen alder, skriver Seniorutvalget i Akademikerforbundet.

Tekst: Johan Hægstad, Seniorutvalget i Akademikerforbundet. Foto: NTB

Det å fremme mental helse i befolkningen er viktig for å bedre befolkningens mentale helse og livskvalitet og redusere belastningen av mental uhelse.

Det er internasjonalt sett på modeller for å fremme god mental helse i befolkningens hverdag. Det er mye som tyder på å fremme personers iboende egenskaper for å mestre belastninger og stress i hverdagen, og at personer kan bidra i samfunnet, legger grunnlag for en god mental helse.

Mental helse bygger på samspill mellom psykologiske, biologiske og sosiale faktorer. De sosiale og økonomiske forhold personer har kan bidra til dårlig mentale helse. Det kan være utfordrende å forankre mental helse i ulike sektorer i samfunnet grunnet blant annet mangel på et enkelt rammeverk og felles språk.

ABC-modellen
En modell for å fremme mentale helse som kan benyttes i folks hverdag på tvers av landegrenser er Act-Belong-Commit (ABC) mental helsekampanje. ABC-modellen er i samsvar med å fremme mental helse i EU og WHO. Modellen med ABC for å fremme mental helse innebærer å gjøre noe aktivt (Act), gjør noe sammen (Belong) og gjøre noe meningsfylt (Commit). ABC-konseptet kommer internasjonalt fra Robert Donovan i Australia.

abc
ABC. Norsk ABC med slagord som dekker de engelske ordene Act, Belong og Commit.

Det er antydet at pensjonsalder og funksjonssvekkelse kan muligens relateres til kognitiv svekkelse senere i livet. Imidlertid kan det hende at tidlig pensjonsalder grunnet funksjonsnedsettelse kan relateres til demens senere i livet. Videre kan personer som er mentalt aktiv fysisk og sosialt ha mindre mentale problemer, samt virke forebyggende mot angst og depresjon.

Fremmer mental helse
Det er utarbeidet 21 grunner for å ta i bruk Act-Belong-Commit (ABC) konseptet i samfunnet og hos enkeltpersoner. En grunn for å ta i bruk ABC-konseptet er at det er forskningsbasert og forståelig for folk i den generelle befolkningen. Videre er ABC-tankegangen mulig å benytte med andre rammeverk som fremmer mental helse i befolkningen hvor personer føler de betyr noe for andre og for seg selv.

ABC-konseptet kan tilpasses på tvers av ulike kulturer både i vestlige og østlige deler av verden sine filosofier og religioner. Det er også verdt å nevne at ABC-modellen er både enkel og adferds orientert hvor personer kan gjøre praktiske og konkrete oppgaver for å fremme sin egen mental helse. Det er også verdt å nevne at ABC-rammeverket er åpen og positiv vinklet med å fremme hva folk kan gjøre og sier ikke noe om hva personer ikke bør gjøre.

Det at ABC-modellen er kostnadseffektiv er også noe som bør vektlegges ved begrensede ressurser, samt modellen er generell vinklet med for eksempel å arbeide, lese eller synge (Act) og delta i kollegagruppe, bokklubb eller sangkor (Belong), samt personer tilegner seg nye kunnskaper i arbeidsdagen, bøker eller sang (Commit). Mental helse er noe som angår oss alle uavhengig av alder, livsfase eller sosiodemografiske forhold. ABC-tankegangen kan brukes i hele samfunnet og bestemte situasjoner.

Forebygging av sykdommer
ABC-modellen kan brukes både som primær, sekundær og tertiær forebyggende mot mentale helseplager. Det kan bidra til å redusere stigma mot mentale helseplager i befolkningen og også forebygge selvmord i befolkningen. Det å fremme mental og fysisk helse kan forebygge demens, hjerneslag og hjerte-kar sykdom.

Akademikerforbundet tror det å bruke ABC-tankegangen kan både redusere helsekostnader i samfunnet ved å redusere risikoatferd hos personer, samt folk kan også få bedre livskvalitet. Det å jobbe for tilstrekkelige økonomiske midler for kampanjer for ABC-modellen kan være viktig for samfunnet og enkeltpersoner for å fremme samme språk på tvers av ulike organisasjoner, departementer og yrkesoppgaver.

Akademikerforbundet mener derfor det er viktig å legge til rette for å stå lengst mulig i arbeidslivet!