1388492624

Fremtidsfullmakten ble ikke godkjent

ADVOKATEN: Fremtidsfullmakten ble ikke godkjent fordi det var for kort tid mellom opprettelsen og når familien ville at den skulle tre i kraft. Hvilken lærdom trekker advokaten av det?

En fremtidsfullmakt kan opprettes av den som har fylt 18 år og som har evnen til å forstå fullmaktens betydning. Fremtidsfullmakten trer i kraft når det foreligger legeerklæring som sier at fullmaktsgiveren, på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser. Fullmektigen kan be Statsforvalteren om å stadfeste ikrafttredelsen. Statsforvalterens stadfesting er nødvendig hvis fullmektigen skal undertegne dokumenter som skal tinglyses i grunnboken for fast eiendom.

Statsforvalteren kan nekte å stadfeste en fullmakt, hvis fullmaktsgiveren – etter Statsforvalterens vurdering – manglet evnen til å forstå betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt, da den ble opprettet.

For en tid tilbake ble jeg kontaktet av en kvinne i 60-årene, som var utpekt som sin mors fremtidsfullmektig. Familien hadde laget fremtidsfullmakten på egen hånd. Mors naboer var vitner. Det gikk omkring et år fra fullmakten ble opprettet til familien mente at moren ikke lenger var i stand til å ivareta egne interesser. Fullmektigen (datteren) fulgte prosedyrene fastsatt i loven og fremtidsfullmakten. Hun tok kontakt med morens lege og fikk legeerklæring på at moren, på grunn av demens, ikke lenger var i stand til å ivareta sine egne interesser. Datteren sendte fremtidsfullmakten og legeerklæringen til Statsforvalteren og ba om Statsforvalterens stadfesting av ikrafttredelse av fremtidsfullmakten.

Statsforvalteren nektet å stadfeste ikrafttredelsen. De mente at moren ikke var klar (hadde evnen til å forstå betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt) da hun skrev under på fremtidsfullmakten ett år tidligere. Statsforvalteren oppnevnte verge for moren.

annonse fordeler3822

Hvilken lærdom kan vi trekke av dette?

Ikke vent for lenge med å opprette fremtidsfullmakt. Den som oppretter en fremtidsfullmakt, må være klar og forstå betydningen av fullmakten når den opprettes. Dette må kunne bevises. Hvis det går kort tid mellom opprettelse av fremtidsfullmakten og ikrafttredelse av fullmakten, er Statsforvalteren (og ofte med rette!) i tvil om fullmaktsgiver var klar da fullmakten ble opprettet.

Vergemålsloven slår fast at det skal innhentes legeerklæring når fullmaktsgiver ikke lenger er klar, altså når fullmakten trer i kraft. Men loven sier intet om at det skal foreligge legeerklæring når fremtidsfullmakten opprettes. I mange tilfeller kan det være en god idé å innhente en legeerklæring også når fullmakten opprettes. Jeg vil ikke anbefale legeerklæring ved opprettelsen som «standard prosedyre» for alle som oppretter fremtidsfullmakt. Men hvis det er litt usikkert om fullmaktsgiver faktisk er klar når fremtidsfullmakten opprettes anbefaler jeg at det innhentes en legeerklæring. En konkret uttalelse fra fullmaktsgivers lege fra tidspunktet rundt opprettelsen vil være nyttig hvis det oppstår spørsmål i forbindelse med stadfestelsen av at fullmakten er trådt i kraft.

nyhetsbrev egenannonse gavekort